Отсъствия

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТЧИТАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПИ, И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ДОПУСКАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ДОПУСТИМИТЕ НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ В ДГ „ДЕТЕЛИНА“ С. КАЛОЯНОВО

Процедурата за отчитане и регистриране отсъствията на децата от подготвителна група  е както следва:

Децата от подготвителна група, записани в целодневна организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

 

Отсъствията на децата по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване на директора от родителите в срок до един ден преди отсъствието.

 

Извън случаите по ал. 2, отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.

 

Уважителни причини са налице, ако за отсъствията са представени:

а) медицинска бележка;

б) уведомление от родителя до директора на детската градина- 10 дни по семейни причини за периода от 15 септември до 31 май

 

Уважителни са отсъствията на децата, извършени в периода 01 юни -14 септември и за тях не се изискват други документи.

Отсъствие на дете от подготвителна група по семейни /до 10 дни/ се разрешава от директора на детската градина.

 

Родителят/настойникът отправя писмено заявление до директора за заявяване на желание за отсъствие на детето по уважителни причини, като прилага съответния документ, а директорът от своя страна входира заявлението в Дневника за входяща кореспонденция.

Родителят изисква типови бланка- заявление -Приложение No1 от учителите на групата, които преди предаването на родителя попълват справката за направените до този момент отсъствия на детето по семейни или други уважителни причини, както и броя на отсъствията по неуважителни причини до момента,като удостоверяват достоверността на подадената информация чрез подписа си.

 

Учителите на групата проследяват и регистрират ежедневно отсъствията на децата в дневника.

При допуснати повече от 3 учебни дни неуважителни отсъствия в месеца, учителите се свързват с родителите за установяване местонахождението на детето, причините за отсъствия, напомнят им законовите и нормативни изисквания и последствията при неспазването им.

 

Учителите на групата създават папка „Отсъствия“, в която съхраняват в един джоб медицинските бележки за извинени отсъствия, а в друг джоб копия от резюлираните заявления до директора за отсъствие на децата по семейни и други уважителни причини, с приложени документи.

 

В същата папка, в 3-ти джоб се съхраняват принтираните месечни справки с данни в табличен вид с имената на децата за отсъствията им по уважителни и неуважителни причини и съответния им сбор по видове за месеца и за учебната година до момента.

 

Учителите съхраняват описаната по- горе информация и в електронен вариант, която предават ежемесечно до 2-ро число на месеца, следващ отсъствията, на упълномощеното от директора лице, отговарящо за отчитането им.

 

Копие от изпратеното писмо се съхранява в ел.поща на групата в папка „Изпратени” със срок постоянен.

Данните за децата следва да са попълнени по реда на утвърдените от директора списъци на групите от Списък-Образец No2 за съответната учебна година.

Папка „Отсъствия“ е неразделна част от Дневника на групата и се съхранява в срок от 5 години, заедно с дневника в архива на учреждението.

Упълномощеното лице предоставя данните на директора за вписване в Админ Спек до 3-то число на месеца, следващ отсъствията.

 

Директорът създава файл в Админ Спек, подписва с електронен подпис и изпраща до 5-то число към Информационната система на образованието – модул „Отсъствия на децата и учениците“. След обработка на файла, в Информационната система на образованието се получава съобщение за резултата.

 

МОН изпраща информацията за отсъствията на децата към Агенцията за социално подпомагане по служебен път.

Данни за отсъствията се подават за всички деца, записани в задължително предучилищно образование, без значение от датата, на която детето навършва 5-год. възраст.

Отсъствията на децата в подготвителна група се отбелязват в дни.

 

Отсъствията се отчитат за всеки календарен месец (без натрупване) и се подават към МОН от 1-во до 5-то число на следващия месец от директора на детската градина.

Учителите на групата са длъжни да притежават писмена информация за причините за отсъствията на всяко дете и да я съхраняват.

 

Всички учители и родители са длъжни да познават и спазват Процедурата за отчитане и регистриране на отсъствията на децата от подготвителна група.

При извършване на повече от допустимите не уважителни отсъствия, учителят на групата информира веднага директора на детската.

 

Родителите, допуснали повече от допустимите по неуважителни причини отсъствия, няма да получават помощ за съответното дете, а средствата ще бъдат предоставени на детската градина за оказване на обща или допълнителна и подкрепа на децата.

 

Директорът изпраща докладна  до кмета на община Калояново за извършеното от родителите по чл. 347, ал. 2и ал. 4 от ЗПУО нарушение.

Кметът на общината издава наказателно постановление на родителите на основание чл.347, ал. 6 от ЗПУО.

 

Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование, записани в целодневна организация в детската градина, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1,глобата е в размер от от 100 до 500 лв.

 

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ  ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДГ ”Детелина”:

  1. ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10 КАЛЕНДАРНИ ДНИ СЕ ПРЕДСТАВЯ МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЛИПСА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛНИ.
  2. ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ПОВЕЧЕ ОТ 2 КАЛЕНДАРНИ МЕСЕЦА ПРЕДСТАВЯ ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ /ХЕЛМИНТИ/.
  3. ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ ПОРАДИ ЗАБОЛЯВАНЕ – ПРЕДСТАВЯ ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ БАКТЕРИИ /ДИЗЕНТЕРИЯ, САЛМОНЕЛА, КОЛИ/