Прием

Наредба за записване, отписване и преместване на децата в детските градина на община Калояново

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

Общи положения
Чл. 1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование.
Чл. 2. Този правилник урежда устройството и дейността на детската градина в съответствие с ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му.
Чл. 3. С правилникът се определя организацията на предучилищното образование в детска градина „Детелина“ и правата и задълженията на участниците в него.