Обща информация


ДГ „Детелина“ е най-голямата по капацитет на територията на община Калояново.

На 26.01.1976г. първите деца прекрачват прага на новооткритата детска градина, която започва да функционира с две групи на първия етаж.

 

Директор тогава е госпожа Йорданка Гаргова. През учебната 1978/1979 година ЦДГ ”Детелина” започва да функционира с четири групи.Директор – госпожа Елена Златанска.От 01.09.1981г. директор на ЦДГ ”Детелина” става госпожа Васка Бакалска, която е един от най-дългогодишните й ръководители и е посветила живота си на малките палавници.През учебната 1988/1989 година в ЦДГ ”Детелина” се монтира парна инсталация, която и към настоящият момент функционира.

 

През 2006/2007учебна година ЦДГ ”Детелина” се реформира в ОДЗ и отваря вратите си за своите най-малки възпитаници, дечицата под 3годишна възраст.Директор към онзи момент е госпожа Манка Бекирова, която също е дългогодишен ръководител на учебно-възпитателното заведение.

 

Към днешна дата ДГ ”Детелина” разполага с 4 групи, една от които е яслена и отговаря на всички изисквания към устройството и дейността на детските ясли. Сградата на детската градина е ДВУЕТАЖНА, масивна с два входа.

 

На първия етаж се помещават две от групите:

 • Яслена група ”Мечо Пух”
 • Първа група ”Усмивка”

 

Храната на децата се приготвя в кухненски блок, който се помещава на І-я етаж в сградата и отговаря на изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

 

На втория етаж се помещават другите две групи:

 • Втора група ”Патиланци”
 • Подготвителна група „Мики Маус”
 • Здравен кабинет
 • Кабинет на директора
 • Методичен кабинет
 • Стая на семейството
 • Стая за допълнителни дейности

 

Детското заведение е с капацитет 84 деца и 16 души персонал. Педагогическите кадри са висококвалифицирани и доказват професионалното си равнище ежедневно. Нашите водещи постановки и ориентири на дейността са:

 

Ценности :

 1. детето и детството;
 2. споделената отговорност за всяко дете;
 3. екипност и доверие;
 4. професионализъм и подкрепа;
 5. удовлетвореност и резултатност;

От съществено значение за нашия успех е устойчивото развитие на детското заведение като модерна предучилищна образователна институция.

Нашите цели са:

 1. пълноценна социализация на детето в детската общност;
 2. приоритетно насърчаване на емоционалната интелигентност у детето;
 3. гарантиране на равен шанс за всички деца при постъпването им в училище.

 

Нашите политики отразяват нашите ценности и целите на дейността. Ние работим в партньорство с родителите и по начин, който е открит и гарантира най-добрите интереси на детето. Детска градина осигурява необходимите условия за личностно ориентиране и резултатно обоснован педагогически процес.

 

Във взаимоотношенията с родителите се прилагат съвременни пазарни механизми на търсене и предлагане. В резултат на това се организират различни видове допълнителни педагогически дейности, чрез избора на които децата развиват своите заложби, интереси, таланти, култура и здраво тяло.
Такива дейности са: изучаване на английски език, спортни и народни танци, рисуване, актьорско майсторство, баскетбол, футбол и др.