Такси

Задължителното предучилищно образование е безплатно за децата.

Правото на безплатно образование се осигурява като не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет и се ползва безплатно материалната база за обучение и развитие на интересите и способностите на децата.

 

За посещението на децата в детската градина родителите ежемесечно заплащат такси.

Размерът на таксите се определя с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Калояново.

 

За ползване на детски градини и ясли в община Калояново, родителите или настойниците дължат месечни такси в размер на 40,00 лева / четиридесет лева/.

Таксата се начислява съобразно присъствените дни на детето за изтеклия месец.

Преференциите, които ползват родителите при заплащане на таксите, се определят от съответните нормативни документи.

 

 Размерът на таксата се заплаща с 50% намаление за:

 • деца с един родител;
 • деца с двама родители, единият от които е в неизвестност, удостоверено от кмета на съответното населено място;
 • деца,чиито родители са редовни студенти;
 • деца на родители- инвалиди
 • второто дете, когато две от децата от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения, включително близнаци.
 • трето и следващо дете в семейството

 

Не заплащат такса:

 • деца на родители,загинали при природни бедствия, производствени аварии и

при изпълнение на служебния дълг;

 • деца с намалена възможност за социална адаптация 50% и над 50%, удостоверено с медицински документ;
 • за по- тежки случаи, такса не се заплаща или се заплаща в намален размер с решение на Общински съвет Калояново за всеки конкретен случай.

 

Правото на намалена такса се доказва от родителите, чрез представяне на необходимите документи и попълване на обща декларация при домакина на детското заведение.

Необходими документи за ползване на преференциални такси:

 1. за две и повече деца в семейството, посещаващи детско заведение – копия от удостоверенията за раждане на децата;
 2. експертно решение от ТЕЛК за дете или родител/и със степен на инвалидност над 50 %;
 3. удостоверение за раждане на детето при неизвестен родител;
 4. удостоверение при родител редовен студент – държавна поръчка.

 

 Ползването на намалена такса влиза в сила от месеца, следващ подаването на документите за преференции.

За дните, през които децата отсъстват не се заплаща такса.

(2) Родителя заплаща такса за денят, в който детето му отсъства без да е уведомил учителя на групата.
(3) Родителите са задължени да заплатят дължимата такса на определените дати в чл. 137, ал. 1 дори, ако в дните за плащане детето отсъства по домашни, здравословни или други причини от ДГ.

 

 

Присъствените дни се изчисляват от учителите на групата според регистрираните присъствия на детето в дневника на групата.

Таксата се заплаща всеки месец от 5-то до 10-то число на текущия месец.

Родителят получава квитанция, доказваща платената такса и има задължението да я пази една година за справка при необходимост.

При неиздължаване на таксите повече от два месеца, децата се отписват от детското заведение.

При невъзможност (нежелание) на родителите таксата да бъде заплатена, ръководството на детска градина „Детелина“ подава информация до данъчните власти за предприемане на законови мерки по компетентност.